ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเรือยาวสากล เตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน IDBF WORLD DRAGON BOAT CHAMPIONSHIPS 2017

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเรือยาวสากล เตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน IDBF WORLD DRAGON BOAT CHAMPIONSHIPS 2017

ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเรือยาวสากล
________________________
เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาเรือพายประเภทเรือยาวสากล เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวชิง
แชมป์โลก รายการ IDBF World Dragon Boat Championships 2017 ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ดังนี้
๑. ก าหนดการและสถานที่คัดเลือก
๑.๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ รับสมัครนักกีฬาชาย
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ คัดเลือกนักกีฬาชาย
๑.๒ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ รับสมัครนักกีฬาหญิง
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ คัดเลือกนักกีฬาหญิง
๑.๓ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ทดสอบ Cooper’s test นักกีฬาชายและ
นักกีฬาหญิง
๑.๔ สถานที่กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต าบลส านักท้อน
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และสนามกีฬาราชนาวี กม.๕ สัตหีบ
๒. การคัดเลือกและจ านวนนักกีฬาเรือยาวสากลที่คัดเลือกไว้
๒.๑ คัดเลือกจากการทดสอบความสามารถทางการกีฬาเรือพาย ดังนี้
ประเภททั่วไปชาย และเยาวชนชาย จ านวน ๖๐ คน
ประเภททั่วไปหญิง และเยาวชนหญิง จ านวน ๖๐ คน
๒.๒ ก าหนดการเก็บตัวฝึกซ้อม ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี
(อ่างเก็บน้ าบางไผ่) อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
๓. วิธีการคัดเลือกส าหรับนักกีฬาตามข้อ ๒.๑
๓.๑ การพายเรือ ระยะ ๓๐๐ เมตร
๓.๒ การทดสอบสมรรถภาพ
๓.๒.๑ Bench Press และ Bench Rows ภายใน ๑ นาที
๓.๒.๒ ดึงข้อ ภายใน ๑ นาที
๓.๓ วิ่ง Cooper’s test (๑๒ นาที)

๔. คุณสมบัติของนักกีฬา
๔.๑ มีสัญชาติไทย
๔.๒ สามารถว่ายน้ าได้
๔.๓ มีระเบียบ วินัย สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่ก าหนดไว้ได้
๔.๔ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ต้องปรับตารางเรียนเพื่อให้สามารถท าการฝึกซ้อมตามตารางได้

Share

Translate »